baner1

baner2

baner3

baner4

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Gniezno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej urzadgminy.gniezno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie Gniezno przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/bip.html spełnia wymagania w 96,02%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 2. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony urzadgminy.gniezno.pl 21.07.2020 r.
 2. Koordynatorem ds. dostepności jest Marek Józefów
 3. Kontakt z Koordynatorem ds. dostepności: Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
 4. Kontakt z Koordynatorem ds. dostepności: tel. 61 424 57 56
 5. Kontakt z Koordynatorem ds. dostepności: email: m.jozefow@ug.gniezno.internetdsl.pl
 6. Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: Hubert Binarsch
 7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
 8. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: tel. 61 424 57 53
 9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: email:h.binarsch@ug.gniezno.idsl.pl
 10. Strona aktualizowana na bieżąco.
 11. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 12. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek, przy ul. Aleje Reymonta 9-11 w Gnieźnie, w którym siedzibę ma Urząd Gminy. częściowo przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
Wejście budynku zawiera podjazd (windę) umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowaniadla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku znajduje się w południowo - zachodniej części, bezpośrednio przy ciągu pieszym ulicy Aleje Reymonta w Gnieźnie. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w pochwyty. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy (platformy) usytuowanej przy schodach prowadzących do budynku. Platforma pozawala na dostęp do poziomu "0" budynku. Szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku Urzędu Gminy. Osoby niepełnosprawne mają nieograniczone prawo wstępu do Urzędu Gminy z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje mozlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Data sporządzenia deklaracji: 21.09.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2022

Raport dostępności

Plan działania na rzecz poprawy dostępności

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła