Biuro Rady

Biuro Rady Gminy
al Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
Pokój Nr 8

Mirosława Szyda
tel: 61 4245759

Do zadań Biura Rady Gminy Gniezno należy:

 a). obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, Komisji Rady i radnych,
 b).prowadzenie:
    - rejestru i zbioru aktów prawnych Rady,
    - rejestrów wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
 c).przekazywanie Wójtowi do realizacji aktów prawnych Rady, wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
 d).zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
 e).obsługa organizacyjno-merytoryczna rady a w szczególności:
    - prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał,
    - nadzór nad zgodnością uchwał z prawem,
    - kierowanie uchwał do realizacji merytorycznym wydziałom,
    - zapewnienie warunków lokalowych oraz wyposażenia w sprzęt i materiały biurowe,
 f).przygotowywanie wyborów i odwołań ławników sądów powszechnych,
 g).współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów,
 h).śledzenie programów rządowych oraz procesów legislacyjnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z wykonywanymi  
    zadaniami oraz podejmowanie wynikających z nich działań dostosowawczych.

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła