baner1

baner2

baner3

baner4

Odpady komunalne

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegają numery rachunków bankowych! Prosimy o dokonywanie bieżących i zaległych wpłat na indywidualny rachunek bankowy PKO BP S.A., podany w zawiadomieniu przekazanym w grudniu 2022 r.

Kto składa deklarację?

Właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Gniezno jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w przypadku nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku za śmiercią mieszkańca - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

UWAGA:
Do okoliczności powodujących obowiązek złożenia nowej deklaracji należą:
- umniejszenie lub zwiększenie liczby osób przebywających w gospodarstwie domowym (narodziny dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, zgon mieszkańca);
- zmiana właściciela nieruchomości;
- zmiana wysokości opłaty w związku ze zwolnieniem z tyt. kompostowania bioodpadów lub zamieszkiwania rodziny wielodzietnej.

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
Nieruchomości zamieszkałe

Do 31.12.2022 r. 26,00 zł / os. miesięcznie

Od 01.01.2023 r. - 32,00 zł/os. miesięcznie

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 200,00 zł /rok
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi trzykrotność opłaty podstawowej miesięcznie od jednego mieszkańca (78,00 zł do dnia 31.12.2022 r., 96,00 zł od dnia 01.01.2023 r.). W przypadku właścicieli domków letniskowych stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi 495,00 zł.
Ulgi i zwolnienia
Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 1,00 zł na mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
Ulgi dla rodzin wielodzietnych (3+)

Zwolnienie częściowe z opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 4,00 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej.

Zwolnienie całkowite  -  piąte dziecko  i każde kolejne z rodziny wielodzietnej jest zwolnione w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi, należy złożyć nową deklarację.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Urząd Gminy Gniezno, Al.Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Gospodarka Odpadami Komunalnymi pokój nr 7, tel: 61 424 57 62

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gniezno realizuje firma:
Sektor A i B: Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie, ul. B. Chrobrego 24/25
Odebrane odpady trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Gniezno realizują następujące firmy:
1. „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1 61-249 Poznań
2. URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25, 62- 200 Gniezno
3. SKIP GROUP ŻWAWIAK SP.J., ul. Syrenia 8A, 61-017 Poznań
4. FBSERWIS S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
5. PREZERO Dolny Śląsk Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
6. Spółdzielnia Socjalna "Razem dla Środowiska" ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
7. SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
8. "COMUNALE" Sp. z o.o. ul. Smolna 13D/119, 61-016 Poznań

Odebrane odpady trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno oraz do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Poznań, Energetyczna 5, 61-016 Poznań

Do pobrania
pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami docInformacja uzupełniająca - dla rodzin wielodzietnych
kalendarz    Harmonogram wywozu odpadów
urbisPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK 
gospodarstwoAdresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
lub zakładów przetwarzania takich odpadów
 rdrRejestr działalności regulowanej

 odpadyAnaliza stanu gospodarowania odpadami

Osiągnięte poziomy recyklingu

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła