baner1

baner2

baner3

baner4

Zawiadomienie o zwołaniu LXIX sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 19 października 2023 r.

  Zawiadomienie o zwołaniu LXIX sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXIX sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIX sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja na temat ilości zrealizowanych wniosków o wycinkę drzew oraz nasadzeń (również nasadzeń uzupełniających) na terenie Gminy Gniezno w 2022 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,
  c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  e) ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2024-2027,
  f) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2024-2027,
  g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Gniezno na lata 2024 – 2029.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Zapytania i wolne głosy.
 8. Zakończenie obrad LXIX sesji Rady Gminy Gniezno.                                                     

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
    /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła