baner1

baner2

baner3

baner4

Zawiadomienie o zwołaniu LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 14 października 2022 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

 

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji LVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 18 października 2022 r. o godz. 12.00.                  

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

3. Zakończenie obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno.                                                 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki


Wniosek Wójta Gminy Gniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła