baner1

baner2

baner3

baner4

Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję LII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX, L i LI sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie finansowe Gminy Gniezno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno
  za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
  c) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnieźnie,
  d) zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XLIV/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
  e) uchylenia uchwały nr XLII/324/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno.
 11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 12. Zapytania i wolne głosy.
 13. Zakończenie obrad LII sesji Rady Gminy Gniezno.                                               

Przewodniczący Rady Gminy
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła