baner1

baner2

baner3

baner4

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

Informacja

o XXVII Sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz.13.00. w Urzędzie Gminy, przy ul. Reymonta 9-11

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXVII sesji  Rady Gminy Gniezno.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresie między sesjami.
  7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
b)      uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF gminy Gniezno,
c)      zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie emisji obligacji Gminy Gniezno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
d)     przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,
e)      przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,
f)       ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od dnia 1 września 2020 roku
g)      ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniezno na rok szkolny 2020/2021,
h)      utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania mu statutu,
i)        zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego  rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
j)        określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
k)      wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
l)        wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
m)    nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne,
n)      nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne,
o)      nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany,
p)      wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2020-2024,
q)      wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
r)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo,
s)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Goślinowo,
t)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne,
u)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany,
w)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo, dz.nr ewid.69, gmina Gniezno.

8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady w 2019 roku.
9.   Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad XXVII sesji  Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

Sesja będzie się odbywała bez udziału gości. Osoby chcące zadać pytanie w punkcie "wolne wnioski i informacje" proszone są o przesłanie pytania do dnia 26 sierpnia br. na adres mailowy: m.szyda@ug.gniezno.internetdsl.pl lub skontaktowanie się z radnym ze swojego okręgu. Pytania będą przedstawione na sesji.

Transmisja z obrad będzie dostępna na :https://www.youtube.com/watch?v=LZbRQzam3Vw&feature=youtu.be

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła