baner1

baner2

baner3

baner4

XXXIV Sesja Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 18 lutego 2021 r.

Informacja o zwołaniu

XXXIV sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji   XXXIV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2021 roku,

b)      uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2021 roku,

c)      wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,

d)      nadania nazwy osiedla we wsi Lulkowo,

e)      nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne,

f)       zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

g)      ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Łabiszynku.

6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

7. Zapytania i wolne głosy.

8.Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Gniezno.                                                        

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła