baner1

baner2

baner3

baner4

XXIV Sesja Rady Gminy Gniezno

                     Gniezno, dnia 23 kwietnia  2020 r.

 

Informacja

o XXIV Sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374 z późn.zm.) zwołuję w trybie zdalnym XXIV Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz.13.00.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIV sesji  Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski Radnych do porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno

b) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno

c) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w Gminie Gniezno

d) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w Gminie Gniezno

e) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w Gminie Gniezno

f) utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu

g) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go 

    do zaopiniowania  organowi regulacyjnemu

 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

       Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

  9. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Instytucji Kultury w Zdziechowie za 2019rok. 

 10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

 11. Wolne wnioski i informacje.

 12. Zamknięcie obrad XXIV sesji  Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

 

Sesja w dniu 30.04.2020 r. będzie transmitowana na kanale YouTube Gminy Gniezno pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCespsW6zcbEvS4BbzGDOhfQ

 

 

  

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła