baner1

baner2

baner3

baner4

XX Sesja Rady Gminy Gniezno

                         Gniezno, dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Informacja 
o XX Sesji Rady Gminy Gniezno

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu
30 stycznia 2020r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Nr XVIII i XIX sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno
c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
d) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
e) uchylenia uchwały Rady Gminy Gniezno nr VII/45/2019 z dnia 6 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
f) zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020-2025
g) określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno,
h) zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,
i) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,
j) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie Gniezno
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2020 rok,
p) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok
q) zmieniająca uchwałę Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno.
8. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych na podstawie §37 Statutu Gminy Gniezno:
-.Komisja Rewizyjna,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej,
- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła