baner1

baner2

baner3

baner4

XVI Sesja Rady Gminy Gniezno

  Informacja na XVI Sesję Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję  XVI Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 października 2019r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z X, XIII i XIV sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2019r.i jej przyjęcie.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
c) ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023
d) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023
e) przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:„ Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno,
f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości stanowiącej własność Państwa Teresy i Kazimierza Ch., położonej we wsi Lubochnia w celu połączenia dwóch dróg gminnych,
g) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne
h) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne 
i)  zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno
j)  zmiany uchwały nr LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
k) ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno
l)  zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego
m) zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego
n) powołania, ustalenia składu osobowego i  przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno
o) zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
10. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie  obrad XVI sesji  Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła