baner1

baner2

baner3

baner4

XIX Sesja Rady Gminy

 XIX Sesja Rady Gminy Gniezno, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX sesji  Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski Radnych do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Nr XV, XVI i XVII
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020,
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020
c) wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+”
d) nadania nazwy osiedla we wsi Modliszewko
e) zmiany uchwały nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie statutu Gminy Gniezno
f)  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno
g) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
h) uchwały budżetowej na 2020 rok
i)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
8. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Gniezno w sprawie sytuacji finansów jednostek   samorządu terytorialnego
9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie  obrad XIX sesji  Rady Gminy.

Zaproszenie

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła