baner1

baner2

baner3

baner4

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Gniezno z prośbą o dokonanie wyboru ławników: 

- do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:

3 ławników, w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- do Sądu Rejonowego Gnieźnie:

1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie. 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). 

Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Gniezno, pok. 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno: www.urzadgminy.gniezno.pl

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanieo przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Uwaga! Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 • Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

 • Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatniew wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie https://ems.ms.gov.pl/) albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Gniezno, w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno, 62-200 Gniezno, AL. Reymonta 9-11. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udzielają pracownicy Urzędu Gminy Gniezno pod numerem telefonu: (61) 424 57 59

 

Opłaty:

1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 usp).
Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli - od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp).

2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

 

(-)Mariusz Nawrocki

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Gniezno, 31 maja 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła