baner1

baner2

baner3

baner4

XXI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XXI Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 13.30 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,
b) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Gniezno,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
d) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.,
e) uchylenia uchwały nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaną odpady komunalne,
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno,
j) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

(plik_pdf - kliknij tutaj ) ( wniosek )

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła