baner1

baner2

baner3

baner4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lulkowo dz.88/1

Wójt Gminy Gniezno

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  położonej
w  miejscowości  Lulkowo:

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w m2

Nr KW

Cena netto

Wadium

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Obciążenie nieruchomości

 

1.

88/1

5.206

PO1G/00086468/9

235.396,00

23.539,60

Działka w Studium przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej – symbol planu „M”.

Bez obciążeń

Do  wylicytowanej  ceny  doliczony  będzie  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Przetarg odbędzie się  w  dniu 21  maja  2021 r., o godz. 1100,  sala nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin  poprzedniego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  ww.  działki  wyznaczony  był  na  dzień  05.03.2021  r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  18  maja  2021 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej  oraz  wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57  lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

lulkowo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła