baner1

baner2

baner3

baner4

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w Gminie Gniezno

Na podstawie art. 7 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz z art. 11,art. 13 i art. 14 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1057) oraz Uchwały nr XXXI/227/2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Ogłaszam:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w Gminie Gniezno
Konkurs pt: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym w Gminie Gniezno”

Cel konkursu: Celem realizacji zadania jest publicznego jest: popularyzacja i nabycie/rozwój umiejętności ruchowych w różnych dyscyplinach sportu wśród dzieci, zwiększenie aktywności ruchowej, zagospodarowanie czasu wolnego, identyfikacja talentów sportowych, popularyzacja sportu.

Dokumentacja konkursowa:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Gniezno „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w Gminie Gniezno"

Formularz oferty

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła