baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

 Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.2020 poz. 1057) Gmina Gniezno może wesprzeć, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Stowarzyszenie Instytut Sportu i Nauki z siedzibą ul. Droga Dębińska 3 A,  61-555 Poznań,  w dniu 24 maja 2021 r.  złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt: „Organizacja I Ogólnopolskich Wielobojów Atletycznych ISiN”  z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19a, ust. 4 na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl, do dnia 01 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

 

Wójt Gminy Gniezno
/-/
Maria Suplicka

 

W załączeniu:

- Informacja o ofercie Stowarzyszenia Instytut Sportu i Nauki

- Formularz zgłaszania uwag

- Oferta Stowarzyszenia Instytut Sportu i Nauki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła