baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osiniec

Wójt Gminy Gniezno ogłasza
  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości   położonej  w  miejscowości  Osiniec:

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w m2

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Obciążenie nieruchomości

 

1.

59/1

300

PO1G/00044364/4

40.971,02

4.097,10

Działka w Studium przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej – symbol planu „M”. zabudowana budynkiem mieszkalnym po pożarze.

Na powyższej działce znajduje się budynek mieszkalny po spaleniu.

Bez obciążeń

 

Przetarg odbędzie się  w  dniu  14  października  2021 r., o godz. 1100,  sala  nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin poprzedniego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczony był na dzień 21  maja 2021 r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  12 października 2021 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej  oraz  wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57  lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

Osiniec

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła