baner

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. Utworzenie ścieżek nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Lubochnia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GNIEZNO

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art.18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 713), ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057.) ogłaszam:

11 czerwca 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych.

Cel konkursu: Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walkingw Gminie Gniezno  przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych do rozwoju turystyki zgodnie
z zasadami zrównoważone go rozwoju. Podniesienie jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym rozwoju i promocji oferty turystycznej Gminy Gniezno oraz wzniecenie aktywizacji mieszkańców Gminy Gniezno.

KONKURS: „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Lubochnia”

I. Opis zadania:

A. Utworzenie ścieżek do  spacerów Nordic walking na terenie Gminy Gniezno
w sołectwie Lubochnia

 • wybór tras z uwzględnieniem ich cech, atrakcyjności prozdrowotnej i turystycznej,
 • zweryfikowanie ścieżek według warunków podłoża, ukształtowania terenu i stopnia trudności,
 • obmierzenie i ocena ścieżek na miejscu (cztery ścieżki o różnej długości i różnym stopniu trudności),
 • zaprezentowanie  projektów ścieżek,
 • stworzenie planu rozmieszczenia znaków pozycyjnych,
 • zapewnienie wykonania wraz z montażem znaków pozycyjnych,
 • miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów,
 • opracowanie regulaminu ścieżek Nordic walking,,
 • zapewnienie wykonania tablicy informacyjnej zawierającej: logo Gminy Gniezno, mapę ze ścieżkami, regulamin korzystania ze ścieżek Nordic walking, zapewnić należy także montaż ww. tablicy (projekt tablicy należy przedłożyć do akceptacji do Urzędu Gminy),
 • opracowanie dokumentacji związanej z utworzeniem ścieżek,
 • współpraca z Gminą Gniezno w zakresie  koordynowania działań związanych z utworzeniem ścieżek,
 • materiały merytoryczne dotyczące ścieżek Nordic walking,
 • zorganizowanie otwarcia ścieżek Nordic walking  (przejście jedną ze ścieżek lub jej fragmentem i np. ognisko dla uczestników),
 • promowanie ścieżek poprzez zorganizowanie przynajmniej jednego spaceru z przewodnikiem   (oprócz otwarcia ścieżek) oraz inne działania promocyjne poprzez strony internetowe i media społecznościowe,
 • zadania przeznaczone są do realizacji w terminie od 19.07.2021 – 30.11.2021.

Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kosztorysie realizacji zadania publicznego o maksymalnie 20%.

B. Ogólna kwota dotacji: 15 000,00 zł brutto

C. Minimalny wkład własny: 0 % (powierzenie zadania)

 II. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty przyjmuje się do 2 lipca 2021 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Gniezno) w Biurze Obsługi Klienta, Al. Reymonta 9-11 62– 200 Gniezno.

Koperta winna być opatrzona nazwą konkursu: „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno – sołectwo Lubochnia

Nie będą przyjmowane oferty przesłanie drogą elektroniczną lub faksem.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, tj.:

 • podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy
  o finansach publicznych;
 • podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia; przy czym ustawa nie przewiduje dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert dla partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;
 • osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2019 poz. 1468 z zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

IV. Kryteria, jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić statutową działalność pożytku publicznego:

 • na terenie Województwa Wielkopolskiego;
 • w dziedzinie objętej konkursem.

2. Nie zalegać z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Posiadać własne konto bankowe.

4. Posiadać własny Numer Identyfikacji Podatkowej.

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą:

 • wartość merytoryczna projektu,
 • posiadane zasoby rzeczowe oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • perspektywy kontynuacji projektu,
 • doświadczenie oferenta w realizowaniu zadań o podobnym charakterze.

VI. wymagane dokumenty:

1.Oferta

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:

 • druku oferty w sposób czytelny;
 • wszystkich punktów zawartych w druku oferty – w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”; niewypełnienie któregokolwiek z punktów będzie równoznaczne z wpisaniem treści „nie dotyczy”.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu podmiotu składającego. Oferta złożona przez podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do zawierania umów zgodnie z ww. dokumentem (Dział 2 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Sposób reprezentacji podmiotu).

Oferta w szczególności powinna zawierać (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zm.):

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego, oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2.Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 • dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa;
 • w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną;
 • w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. W przypadku złożenia kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego należy potwierdzić zgodność dokumentu z oryginałem na każdej zapisanej stronie wraz z datą tego potwierdzenia oraz czytelnym podpisem: pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji (obowiązuje w przypadku braku pieczątki imiennej).

3. Upoważnienie do reprezentowania podmiotu dla osób składających podpisy pod ofertą – w przypadku, gdy oferta podpisywana jest przez osobę niewymienioną w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu. Upoważnienie powinno być wystawione przez osobę/osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu.

4.W przypadku jednostek organizacyjnych (np. oddziałów, kół) organizacji składających ofertę niezbędne jest załączenie zgody zarządu głównego, tj. aktualnego pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny dla przedstawicieli ww. jednostki organizacyjnej (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS). Pełnomocnictwo powinno upoważniać do składania w imieniu tej organizacji woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczania uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka.

5. Statut organizacji – kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

6. Oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku.

W przypadku złożenia kserokopii załączników, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację (wymieniona z imienia i nazwiska w KRS lub inna osoba składająca podpis pod ofertą) powinna potwierdzić je na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia (wymagany jest czytelny podpis oraz zaznaczenie sprawowanej funkcji bądź imienna pieczątka wraz z podpisem).

Osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników – wraz z informacją, do której oferty zostały załączone. Poszczególne oferty należy składać w oddzielnych kopertach, opisanych odpowiednio nazwą zadania publicznego.

VII. Termin i tryb wyboru oferty:

 • Otwarcie ofert nastąpi w przeciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert,
 • Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową,
 • Komisja Konkursowa zobowiązana jest do przedstawienia Wójtowi Gminy Gniezno stanowiska wobec wszystkich ofert, wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej,
 • Ostateczny wybór najkorzystniejszych ofert należy do Wójta Gminy Gniezno,
 • Od decyzji Wójta Gminy Gniezno w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy,
 • Informacje o złożonych ofertach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno,
 • Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy Gniezno i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

 • ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057.),
 • uchwały Nr XXXI/227/2020 Rady Gminy Gniezno  z dnia 26.11.2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

2.  Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Wybór ofert zostanie dokonany w postępowaniu konkursowym.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

IX. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:

1.Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.

2.Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:

 • akceptacja przez strony postanowień umowy;
 • dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu i harmonogramu projektu, w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

X. Dodatkowe informacje:

Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronach internetowych:

 • Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniezno,
 • Stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno www.urzadgminy.gniezno.pl
 • oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, Gniezno

Dodatkowych  informacji  ws.  konkursu  w  godzinach  pracy  Urzędu  udziela:

Hanna Wrzaskowska, tel. (61) 424-57-65 Hanna Wrzaskowska, e-mail: h.wrzaskowska@urzadgminy.gniezno.pl

lub

Anna Grajkowska , tel. (61) 424-57-53, email: a.grajkowska@ug.gniezno.idsl.pl

FORMULARZ OFERTY

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła