baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie o naborze wniosków - Ogłoszenie numer 5/2021/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

PROW

Ogłoszenie numer 5/2021/G

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

1.Termin składania wniosków: od  17.06.2021r. do  01.07.2021r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach należy składać:

  • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.
  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD w terminie naboru wniosków.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną.

Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 21 350,00 euro (85 400,00 zł)

3. Forma wsparcia: wyprzedzające finansowanie w wysokości 100% kwoty pomocy z umowy  o powierzenie grantu.

4. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

  • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie  ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,
  • jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,
  • organizacje pozarządowe – max. 100%,
  • pozostali beneficjenci – max. 50%.

5. Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020   (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.) – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

6.Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny 1.0 Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój funkcji rekreacyjnych lub turystycznych lub kulturalnych obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.2 Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Wskaźniki produktu: Liczba zrealizowanych kampanii informacyjnych/promocyjnych - 8 sztuk.

7. Określenie ram czasowych  realizacji zadań w ramach projektu grantowego przez Grantobiorców: max. 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

8.Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego

Zgodnie z zapisami LSR wzmocnienia wymagają działania skierowane na tworzenie poczucia więzi i dumy z obszaru, na jakim się mieszka. Niezbędne jest zwiększenie wiedzy na temat lokalnych zasobów, lepszy przepływ informacji, znakowanie i wyznaczanie szlaków, (…) promowanie atrakcji, również za pomocą nowych technologii. Przedsięwzięcie ma służyć społeczności lokalnej i odpowiadać na potrzeby lepszego poznania własnego obszaru, w jego różnych aspektach.  Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak: realizacja kampanii informacyjnych i/lub promocyjnych związanych z promocją obszaru LGD lub lokalnych produktów bądź usług. Jako kampanię informacyjną/ promocyjną traktuje się zespół działań składających się z co najmniej dwóch elementów spośród: audycje radiowe, telewizyjne, spoty reklamowe, materiały drukowane, w tym broszury, ulotki, plakaty drukowane, strony internetowe lub podstrony dotyczące lokalnych produktów i usług, publikacji audiowizualnych, gadżetów nawiązujących do specyfiki lokalnych produktów i usług.

9. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić  warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn.zm.), a ponadto:

a)     być zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników

b)     zostać uznany za zgodny z LSR (w tym z PROW 2014-2020)

c)     w Lokalnych Kryteriach Wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 18 pkt.

W przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce na liście uzyskuje wniosek o niższym numerze.

10.Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, LSR, wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, projekt umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR dostępne są stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl. oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów.

11.Dodatkowe informacje

W przypadku, kiedy na wezwanie do uzupełnienia wniosku/złożenia wyjaśnień, potencjalny Grantobiorca nie złoży w terminie dokumentów w LGD „Trakt Piastów”, nie otrzyma punktów  przewidzianych w Lokalnych kryteriach oceny operacji w pozycji dotyczącej spójności projektu.

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Małgorzata Blok – 601 251 501

Karolina Lesińska – 510 985 751

Aneta Nowak- 601 534 502

Data ogłoszenia  02.06.2021 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych

  • Dokumentacja konkursowa

- Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami.

- Umowa o powierzenie grantu.

- Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania.

  • Dokumenty Źródłowe

- LSR
- Kryteria wyboru
- Regulamin działania Rady
- Procedura grantowa

  • Generator wniosków link aktywny na stronie www.lgdtraktpiastow.pl tylko w czasie naboru wniosków
  • Instrukcja do Generatora wniosków

Jednocześnie anulowany zostaje nabór nr 4/2021/G. Nowy nabór dotyczy tego samego przedsięwzięcia, zmianie ulega jedynie termin złożenia wniosku oraz opis planowanych do realizacji w ramach projektu zadań. Bez zmian pozostaje termin szkolenia dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła