baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Gniezno

Wójt Gminy Gniezno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Gniezno, według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Gniezno Gniezna z dnia 28 stycznia 2021 r.

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielana dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na konserwację/renowację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  tj. rowy, ciągi drenarskie, przepusty, pozostałe urządzenia.

  1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje

Do korzystania z dotacji uprawnione są Spółki Wodne działające na terenie Gminy Gniezno.

  1. Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosi 75% kosztów realizacji zadań zaplanowanych do wykonania, z tym, że w przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Gminy zarezerwowanych na ten cel, niż suma środków wnioskowanych przez spółki wodne spełniające kryteria określone w uchwale, kwota dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do wysokości środków przewidzianych w budżecie i wnioskowanych kwot.

  1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski można składać w terminie od 15 kwietnia 2024 r. do 29 kwietnia 2024 r.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub pocztą tradycyjną na adres Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno (wzór wniosku stanowi załącznik A do Regulaminu).

Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gniezno. Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno.

  1. Ocena wniosków, umowy o udzielenie dotacji, rozliczenie dotacji:

Kryteria kwalifikacyjne dla składanych wniosków:

  1. Wysokość składki rocznej od jednego hektara zmeliorowanej powierzchni nie może być niższa niż 22 zł/ha.
  2. Ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa niż 65%.
  3. Posiadanie przez wnioskującą spółkę statutu zatwierdzonego przez Starostę Gnieźnieńskiego.
  4. Dotacji celowej udziela się w wysokości 75% kosztów realizacji zadań zaplanowanych do wykonania, z tym, że w przypadku mniejszej ilości środków w budżecie gminy zarezerwowanych na ten cel, niż suma środków wnioskowanych przez spółki wodne spełniające kryteria określone w uchwale, kwota dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do wysokości środków przewidzianych w budżecie i wnioskowanych kwot.
  5. Wnioskodawca pokrywa pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania ujętego we wniosku

 

Przyznawanie dotacji będzie realizowane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Gniezno w roku 2024 tj. 30 000,00 zł.

Podstawą do przekazania środków z udzielonej dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Gniezno i Wnioskodawcą.

Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych
w umowie i Regulaminie.

Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej  w formie dotacji celowej udzielanej spółce wodnej przez Gminę Gniezno na podstawie umowy dotacji (sprawozdanie – załącznik B do Regulaminu).

Informacje i wyjaśnienia dodatkowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielenia dotacji można uzyskać
w Referacie  ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych Urzędu Gminy Gniezno pod numerem tel. (61) 424 57 66 oraz poprzez Biuro Obsługi Interesanta.

W załączeniu pełna treść Regulaminu.

REGULAMIN - DO POBRANIA

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła