baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/G/2021 - LGD "Trakt Piastów"

prow

Ogłoszenie numer 6/2021/G

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.2.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1. Termin składania wniosków: od 18.10.2021r. do 02.11.2021 r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków
Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach należy składać:

  • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 14.00 w terminie naboru wniosków.
  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD w terminie naboru wniosków.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 18040,88 euro (72 163,52 zł)

3. Forma wsparcia: wyprzedzające finansowanie w wysokości 100% kwoty pomocy z umowy o powierzenie grantu.

4.Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

  • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakiema być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,
  • jednostki sektora finansów publicznych max. 100%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt,
  • organizacje pozarządowe max. 100%,
  • pozostali beneficjenci max. 50%.

5. Zakres tematyczny naboru:
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej wramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

6. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego
Cel ogólny
2.0 Rozwój kapitału społecznego
Cel szczegółowy
2.2 Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie
2.2.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wskaźniki produktu
: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie, mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - 4sztuk.

7.Określenie ram czasowych realizacji zadań w ramach projektu grantowego przez Grantobiorców: max. 12miesięcy od momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

8.Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego
Przedsięwzięcie realizowane jako projekt grantowy, obejmuje działania takie jak zakup instrumentów istrojów dla zespołów, tworzenie izb regionalnych,dofinansowanie działalności instytucji kultury, wtym skansenów imuzeów. Planowane do realizacji zadania powinny mieć na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

9.Warunki udzielenia wsparcia:
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.z 2019poz. 664 z późn. zm), a ponadto:

a) być zgodnym z zakresem tematycznym projektu grantowego, realizować jego zadania oraz cele poprzez realizację wskaźników
b)
zostać uznany za zgodny z LSR(w tym z PROW 2014-2020)
c)
w Lokalnych Kryteriach Wyboru operacji musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.
W przypadku równej
ilości punktów, wyższe miejsce naliście uzyskuje wniosek o niższym numerze.

11.Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, LSR, wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, projekt umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR dostępne są na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl.oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”oraz zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy
i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Pracownicy biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów.

12.Dodatkowe informacje
W przypadku, kiedy na wezwanie do uzupełnienia wniosku/złożenia wyjaśnień, potencjalny Grantobiorca nie złoży w terminie dokumentów w LGD „Trakt Piastów”, nie otrzyma punktów przewidzianych w Lokalnych kryteriach oceny operacji w pozycji dotyczącej spójności projektu.

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.
Małgorzata Blok
601251501
Karolina Lesińska
510985751
Aneta Nowak 
-601534 502

Data ogłoszenia 04.10.2021r.

  • Wzory dokumentów aplikacyjnych

- Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego wraz z załącznikami.

- Umowa o powierzenie grantu.

- Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania.

  • Dokumenty Źródłowe

- LSR

- Kryteria wyboru

- Regulamin działania Rady

- Procedura grantowa

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła