baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie Nadleśnictwa Gniezno

lasy państwowe

Gniezno, dnia 07.02.2022 r.
Zn. Spr.: ZG.2280.11.2022

NADLEŚNICTWO GNIEZNO
OGŁASZA


że w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 79, z dnia 30 grudnia 2021r., jest zainteresowane kupnem gruntów leśnych oraz rolnych przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu  administracyjnym nadleśnictwa. Wnioski z ofertą sprzedaży gruntów należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: gniezno@poznan.lasy.gov.pl


Wniosek winien zawierać następujące informacje:
1. Lokalizację gruntów, w tym numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, oraz gminę;
2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków wskazujący powierzchnię gruntów oraz rodzaj użytku ewidencyjnego;
3. W przypadku gruntów rolnych potwierdzenie od właściwego terytorialnie urzędu gminy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4. Numer Księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu.

Każdy zakup gruntów poprzedzony będzie oceną przydatności nieruchomości dla prowadzenia gospodarki leśnej, względem warunków wskazanych w Art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2021 po. 1275) oraz oceną stanu prawnego nieruchomości, tj. ewentualnych obciążeń, sporów granicznych, praw własności itp. Nadleśnictwo podkreśla, że zakup gruntów leśnych lub rolnych przeznaczonych do zalesienia może odbyć się za cenę nie wyższą od wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Gniezno
Michał Michalak

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła