baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

INFORMACJA Z DNIA 8 GRUDNIA 2023 R. - ZMIANA W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Zarządzenie nr 82/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 79/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gniezno na lata 2023-2025"

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA PO AKTUALIZACJI (DO POBRANIA)

FORMULARZ OFERTOWY PO AKTUALIZACJI (DO POBRANIA)


Wójt Gminy Gniezno ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gniezno na lata 2023-2025"

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gniezno na lata 2023-2025", zwanym dalej Programem.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację całego Programu w latach 2023-2025 wynosi 315 000,00 złotych brutto, w tym wkład własny realizatora wynosi 20 % (63 000,00 złotych). Reszta środków w kwocie 252 000,00 złotych pochodzi ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.

II. ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm).

Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania świadczeń z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia osteoporozy;
2) dysponować odpowiednią, doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadać odpowiednie warunki do prowadzenia badań oraz edukacji w ramach realizacji Programu (lekarz w trakcie lub ze specjalizacją ze Zdrowie Publicznego, elektroradiolog);
3) stosować zalecenia i rekomendacje polskich ekspertów (np. zalecenia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy dotyczące diagnostyki i leczenia osteoporozy, rekomendacja nr 9/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących wykrywania osteoporozy);
4) zapewnić pomieszczenia do przeprowadzenia poszczególnych etapów Programu (dopuszcza się do realizacji gabinet mobilny),
5) posiadać sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie realizacji programu,
6) posiadać wpis jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

III. UCZESTNICY PROGRAMU

Uczestnikami programu będzie personel medyczny oraz mieszkańcy Gminy. Szczegółowy opis populacji docelowej określony został w Programie.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA (DO POBRANIA)

FORMULARZ OFERTOWY (DO POBRANIA)

FORMULARZ KALKULACJI KOSZTÓW (DO POBRANIA)

PROJEKT UMOWY (DO POBRANIA)

PROGRAM PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła