baner1

baner2

baner3

baner4

Nabór wniosków - „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

prow

Ogłoszenie numer 18/2022

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Termin składania wniosków: 15.11.2022r. – 29.11.2022r.
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 215 618,82 euro ( 862 475,28 zł)

Forma wsparcia i intensywność pomocy:
Wysokość pomocy w formie refundacji poniesionych kosztów – max. 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota pomocy wynosi  300 000,00 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał i kopia)  należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 14.00 w terminie naboru wniosków.

 Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –rozwijanie działalności gospodarczej.

Warunki udzielania wsparcia:

  1. Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach
Cel szczegółowy 1.2 Wspieranie aktywności gospodarczej
Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

  1. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 4 sztuki

Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami oraz jego kopię należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów” osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  kopii pierwszej strony wniosku.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.2:
- potwierdzenie, że operacja dotyczy rozwoju usług lokalnych,
- oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD,
-oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
- oświadczenie o okresie realizacji operacji.

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje

Bezpłatne doradztwo świadczone jest wnioskodawcom w godzinach i terminie uzgodnionym z biurem LGD pod nr telefonu 61 427 59 50. Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo pod numerami telefonu 601 251 501 oraz  61 427 59 50.

 Data ogłoszenia: 31.10.2022 r.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła