baner1

baner2

baner3

baner4

Konsultacje społeczne - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Gniezno, 14 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gniezno ogłasza konsultacje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Zgodnie z uchwałą Nr LVI/515/2010 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, prosi się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zgłaszanie ewentualnych uwag lub propozycji zmian do projektu uchwały.

Uwagi do projektu można nadsyłać do 05.11.2020 r., pocztą elektroniczną na adres sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl lub pod adres: Urząd Gminy Gniezno, 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 9-11 (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem "KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2022", na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno. Dzień 21 października 2021 r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 5 listopada 2021 r., jako dzień ich zakończenia. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla Gminy.

 

Treść programu

Formularz zgłaszania uwag

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła