baner1

baner2

baner3

baner4

Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

wios

WI.7023.293.1.2021.sj.ew                                                                                                  Poznań, dnia 02.07.2021 r.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko (https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz).

Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy, wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis zdarzenia (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Tut. Organ informuje również, że wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie. Prosimy poinformować mieszkańców, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali organy gminy, Inspekcję Ochrony Środowiska lub Policję o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami oraz niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Jednocześnie tut. Organ przypomina o dyspozycji wynikającej z art. 379 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) cyt.: „1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.”, „ 5.Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.” oraz z art. 26 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) cyt.: „1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.” i „2. Z zastrzeżeniem art. 26a, w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami.”

Z upoważnienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
Małgorzata Koziarska
Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła