baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie dotycząca taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązującej od 18 marca br.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o. uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.02.2022 r., znak: nr PO.RZT.70.11.2022/D/PH z dniem 18 marca 2022 r. zostają zmienione taryfy dotyczące opłat za wodę i ścieki na terenie miasta Gniezna oraz części gminy Gniezno i gminy Czerniejewo.

Uwzględniając charakter i cel wykorzystania wody, a także w związku ze zróżnicowanymi opłatami za usługi wodne, w szczególności opłaty za pobór wody, wyodrębniono dwie grupy cenowe w poszczególnych obszarach taryfowych

  • woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
  • woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa powyżej.

CENY ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Taryfowe grupy odbiorców

Gospodarstwa domowe

Pozostałe cele

Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody

Miasto Gniezno, część Gminy Gniezno, Gmina Czerniejewo

4,08

4,18

Cena w zł za 1 m3 odebranych ścieków

Miasto Gniezno

7,38

Gmina Gniezno – obszar Jankowo Dolne

7,92

Gmina Gniezno – obszar Zdziechowa

8,13

Gmina Gniezno – pozostałe obszary

7,38

Gmina Czerniejewo – obszar Czerniejewo

7,84

Gmina Czerniejewo – obszar Żydowo 

7,38

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH w zł

Taryfowe grypy odbiorców

Sposób wysłania faktury

Okres rozliczeniowy

Taryfa

wodociągowa

kanalizacyjna

1.

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym;

pocztą

elektroniczną

1

9,44

15,22

2

8,39

14,19

listem

1

10,10

15,88

2

8,73

14,52

2.

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w  innym systemie odczytu z wodomierzem głównym;

pocztą elektroniczną

1

15,45

21,87

2

11,40

16,70

listem

1

16,11

20,91

2

11,73

17,03

3.

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani na podstawie norm ryczałtowych;

pocztą elektroniczną

1

8,42

14,21

2

8,42

13,68

listem

1

9,09

14,87

2

9,09

14,01

4.

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym;

pocztą

elektroniczną

1

2,09

2,07

2

1,04

1,04

listem

1

2,75

2,73

2

1,38

1,37

5.

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym;

pocztą elektroniczną

1

8,10

7,10

2

4,05

3,55

listem

1

8,76

7,76

2

4,38

3,88

6.

Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz główny;

pocztą elektroniczną

1

11,53

-

2

9,44

-

listem

1

12,86

-

2

10,10

-

7.

Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o normy ryczałtowe;

pocztą

elektroniczną

2

8,42

-

listem

2

9,09

-

8.

Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym;

pocztą

elektroniczną

2

2,09

-

listem

2

2,75

-

9.

Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym;

pocztą elektroniczną

2

8,10

-

listem

2

8,76

-

10.

Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w oparciu o wodomierz główny;

pocztą

elektroniczną

1

-

17,29

2

-

15,22

listem

1

-

18,62

2

-

15,88

11.

Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm ryczałtowych;

pocztą elektroniczną

2

-

14,21

listem

2

-

14,87

             

 

 

STAWKA OPŁAT (DODATEK DO CENY ŚCIEKÓW)

ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH w zł/m3

 

Grupa I   

L.p.

Rodzaj wskaźnika

Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3)

Opłata dodatkowa 

(zł/m3)

1.

ChZT

do 1500

6,89

2.

od 1500 do 3000

13,77

3.

powyżej 3000

36,73

4.

Zawiesina ogólna

do 800

4,80

5.

od 800 do 1600

9,60

6.

powyżej 1600

30,00

7.

Azot ogólny

do 200

4,79

8.

od 200 do 400

9,57

9.

powyżej 400

28,72

10.

Azot amonowy

do 200

4,79

11.

od 200 do 400

9,57

12.

powyżej 400

23,93

13.

Fosfor ogólny

do 20

0,31

14.

od 20 do 40

0,94

15.

powyżej 40

3,12

16.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

do 100

1,84

17.

od 100 do 300

6,43

18.

powyżej 300

27,55

Grupa II 

 

L.p.

Rodzaj wskaźnika

Przekroczenie wartości dopuszczalnej (mg/dm3)

Opłata dodatkowa 

(zł/m3)

1.

Fluorki

do 20

5,27

2.

od 20 do 40

10,53

3.

powyżej 40

105,30

4.

Węglowodory ropopochodne

do 15

6,91

5.

od 15 do 30

13,82

6.

powyżej 30

138,20

7.

Substancje powierzchniowo czynne anionowe

do 15

6,91

8.

od 15 do 30

13,82

9.

powyżej 30

138,20

10.

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe

do 20

9,21

11.

od 20 do 40

18,43

12.

powyżej 40

184,26

13.

Chlorki

do 1000

4,92

14.

od 1000 do 2000

9,84

15.

powyżej 2000

98,40

16.

Siarczany

do 500

2,46

17.

od 500 do 1000

4,92

18.

powyżej 1000

49,20

19.

Cynk

do 5

4,08

20.

od 5 do 15

12,23

21.

powyżej 15

24,47

22.

Miedź

do 1

0,99

23.

od 1 do 5

4,94

24.

powyżej 5

19,76

25.

Chrom ogólny

do 2

7,90

26.

od 2 do 6

29,64

27.

powyżej 6

59,28

28.

Ołów

do 2

7,90

29.

od 2 do 6

29,64

30.

powyżej 6

59,28

31.

Wanad

do 2

1,63

32.

od 2 do 6

4,89

33.

powyżej 6

48,93

34.

Srebro

do 0,5

1,98

35.

od 0,5 do 2

9,88

36.

powyżej 2

19,76

37.

Bor

do 10

8,16

38.

od 10 do 15

24,47

39.

powyżej 15

122,34

40.

Odczyn pH

od 5 do 6,5

1,50

41.

poniżej 5

6,00

42.

powyżej 9,5

3,00

 

 

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

 

  

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła