baner

Informacja o zwołaniu XLVII sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 24 marca 2022 r.

 

Informacja o zwołaniu XLVII sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu,
d) zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu,
e) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie,
f) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym,
g) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału,
h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod działki rzemieślnicze, produkcyjne, hurtownie na obszarze obejmującym działki we wsi Goślinowo i Pyszczyn,
i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne,
j) zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek,
k) rozpatrzenia skargi Pana R. C. na działania Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych,
l) przyjęcia programu osłonowego w Gminie Gniezno "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Gminy Gniezno podjętych w 2021 roku.
9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Zapytania i wolne głosy.
11. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy Gniezno.                                                          

 Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła