baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Gniezno

sesja radyGniezno, 20 stycznia 2022 r.

Informacja o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
b) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin pod nazwą ZIT Gniezno,
c) zmiany uchwały nr  XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno",
d) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 88/2, położoną w miejscowości Lulkowo.
6. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych  na podstawie §37 Statutu Gminy Gniezno:
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej,
- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy Gniezno.                                                 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła