baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

                                                                            Gniezno, 21 kwietnia 2022 r.

  Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Gniezno

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Gniezno.
5. Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2021 z uwzględnieniem potrzeb w latach następnych.
6. Informacja Komendanta Gminnego OSP o działaniach gminnych jednostek w roku 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniezno,
d) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Skiereszewo, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno,
e) utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwo Łabiszynek,
f) uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gniezno.
8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
9. Zapytania i wolne głosy.
10. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno 
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła