baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 18 listopada 2021 r.

 Informacja o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Informacja dotycząca  kierunków  lokalnej  polityki  w  zakresie   gospodarowania  gminnym  zasobem  mieszkaniowym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

c)      ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno,

d)      przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,

e)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,

f)       obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2022 rok,

g)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,

h)      uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028,

i)       uchwalenia gminnego programu na rzecz osób starszych na lata 2022-2028,

j)       przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno,

k)      zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych  poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie,

l)       zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym,

m)   wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 19, położoną w miejscowości Zdziechowa.

7. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
9. Zapytania i wolne głosy.
10. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy Gniezno.                                                

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła