baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 21 października 2021 r.

 

Informacja o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXXVII/278/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
d) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,
e) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,
f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,
g) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,
h) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,
i) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,
j) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość,
k) nadania nazwy osiedla we wsi Szczytniki Duchowne,
l) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni.

7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Gminy Gniezno.                                                 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła