baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LXXI sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 11 grudnia 2023 r.

 Informacja o zwołaniu LXXI sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXI sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXI sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,
  c) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
  d) uchwały budżetowej na 2024 rok,
  e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2039,
  f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
  g) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.,
  h) planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2024 r.,
  i) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2024 r.,
  j) planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2024 r.,
  k) planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2024 r.,
  l) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2024 r.,
  m) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2024 r.
  n) Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Zapytania i wolne głosy.
 7. Zakończenie obrad LXXI sesji Rady Gminy Gniezno.                                               

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła