baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LXX sesji Rady Gminy Gniezno

sesja

Gniezno, 23 listopada 2023 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu LXX sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXX sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXX sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXVIII i LXIX sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Wystąpienie Dyrektora Biura LGD „Trakt Piastów”.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja dotycząca kierunków lokalnej polityki w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości lokalowych w latach 2019-2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok,
  d) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2024 rok,
  e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok,
  f) zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LX/460/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,
  g) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania,
  h) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
  i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
  j) przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 10. Zapytania i wolne głosy.
 11. Zakończenie obrad LXX sesji Rady Gminy Gniezno.                                                        

 Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła