baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 20 kwietnia 2023 r.

Informacja o zwołaniu LXIV sesji Rady Gminy Gniezno
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LXIV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Gniezno.
4. Informacja Komendanta Gminnego OSP o działaniach gminnych jednostek w 2022 r.
5. Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 r. z uwzględnieniem potrzeb w latach następnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały nr XLI/293/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków udzielenia oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gniezno na rzecz ich najemców,
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Wełnica,
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Jankowie Dolnym,
e) rozpatrzenia skargi Państwa A. i M. M. oraz A. i W. Z. z dnia 13 marca 2023 r. na Wójta Gminy Gniezno.
9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Gnieźnie.
11. Zapytania i wolne głosy.
12. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
 /-/ Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła