baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LX sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 12 grudnia 2022 r.

Informacja o zwołaniu LX sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LX sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LX sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
d) uchwały budżetowej na 2023 r.,
e) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030,
f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
g) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.,
i) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i klubu dziennego Senior+,
j) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniezno, jako organizatora publicznego transport zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
k) zmiany uchwały nr XLVII/325/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gniezno,
l) planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,
m) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,
n) planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,
o) planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,
p) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2023 r.,
r) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2023 r.
6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
7. Zapytania i wolne głosy.
8. Zakończenie obrad LX sesji Rady Gminy Gniezno.                                                    

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła