baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LVII Sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 20 października 2022 r.

Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LVII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat ilości zrealizowanych wniosków o wycinkę drzew oraz nasadzeń na terenie Gminy Gniezno.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gniezno dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
d) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno,
e) nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany,
f) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Skiereszewo, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno,
g) rozpatrzenia skargi Pani W. J. z dnia 27 września 2022 r. na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.
6. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej o stanie technicznym i wykorzystaniu świetlic wiejskich Gminy Gniezno.
7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Gminy Gniezno.                                                        

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła