baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LV Sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 22 września 2022 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu LV sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LII, LIII i LIV sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
6. Sprawozdanie ze ściągalności podatkowych za I półrocze 2022 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022,
d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
e) zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LII/413/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
f) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 2022/2023,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4,
j) przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia,
k) powołania Komisji Statutowej.

8. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej z przygotowania szkół gminnych do nowego roku szkolnego 2022/2023.
9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10. Zapytania i wolne głosy.
11. Zakończenie obrad LV sesji Rady Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła