baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

Zawiadomienie o zwołaniu LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji LIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00.                  

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.
3. Zakończenie obrad LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno.                    


Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Wniosek Wójta Gminy Gniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła