baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu III sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 16 maja 2024 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu III sesji  Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję III sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Gminy Gniezno VIII kadencji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,
  c) ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno,
  d) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniezno,
  e) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie bezprzetargowym,
  f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Wełnica w trybie bezprzetargowym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 7. Zapytania i wolne głosy.
 8. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Gniezno.        

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Patryk Dobrzyński

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła