baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o zwołaniu II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 10 maja 2024 r.

 Zawiadomienie o zwołaniu II nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego;
b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego;
c) powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno;
d) ustalenia diet Radnych Gminy Gniezno;
e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno;
f) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038;
h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Mieleszyn w sprawie powierzenia przez Gminę Mieleszyn Gminie Gniezno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
3. Zakończenie obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Patryk Dobrzyński

Wniosek Wójta Gminy Gniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła