baner

Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 22 kwietnia 2021 r.

 Informacja o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji XXXVI sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
 5. Bezpieczeństwo publiczne na trenie Gminy Gniezno.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Gniezno.
 7. Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku z uwzględnieniem potrzeb w latach następnych.
 8. Informacja Komendanta Gminnego OSP o działaniach gminnych jednostek w 2020 roku.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności OSP na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)      zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,
  b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
  c)      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
  d)      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
  e)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  f)       udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna,
  g)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno,
  h)      skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno,
  i)       skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno,
  j)       wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Zdziechowa w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
12. Zapytania i wolne głosy.
13. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Gniezno.                                                         

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła