baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 18 marca 2021 r.

 Informacja o zwołaniu

XXXV sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji   XXXV sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 13.00.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Gniezno.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

c)  wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na odpłatne obciążenie nieruchomości Gminy Gniezno - działki nr 81 położonej w Modliszewku, służebnością gruntową przejazdu i przechodu

d) zmiany uchwały nr XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu,

e) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez likwidację podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze,

f) uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedla Gminy Gniezno,

g) rozpatrzenia petycji Pana A.R. z dnia 14 grudnia 2020 roku,

h) rozpatrzenia petycji Pana P.S. z dnia 14 grudnia 2020 roku,

i) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 16 stycznia 2021 r.,

j) rozpatrzenia petycji Pani T.G. z dnia 9 lutego 2021 roku,

k) rozpatrzenia skargi Pana M.Z. z dnia 15 lutego 2021 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 2020 r.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Gminy Gniezno podjętych w 2020 roku

9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

10. Zapytania i wolne głosy.

11. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy Gniezno.                                               

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła