baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o XXX Sesji Rady Gminy

                                                       
                                                                                     Gniezno, 29 października 2020 r.

                             Informacja o XXX Sesji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) zwołuję w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji   XXX Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
    Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie międzysesyjnym.
    
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod działki rzemieślnicze, produkcyjne, hurtownie na obszarze obejmującym działki we wsi Goślinowo i Pyszczyn,
d) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
e) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Lulkowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie gruntów na okres dłuższy niż 3 lata,
g) nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Kościelne,
h) uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedla Gminy Gniezno,
i) rozpatrzenia skargi Pana M. Z. z dnia 1 lipca 2020 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

    Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej o stanie  technicznym i wykorzystaniu świetlic wiejskich Gminy Gniezno.
    Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
  9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 10. Zapytania i wolne głosy.
 11. Zakończenie obrad.                  

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                /-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła