baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o LXXII sesji Rady Gminy Gniezno

sesjaGniezno, 18 stycznia 2024 r.

  Zawiadomienie o zwołaniu LXXII sesji Rady Gminy Gniezno

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXII sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Gminy Gniezno.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038,
  c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
  d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za zabezpieczenie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym,
  g) przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za wykonywanie określonych zadań oraz wysokości i sposobu ustalenia ekwiwalentu na terenie Gminy Gniezno,
  h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia,
  i) nadania nazwy osiedla we wsi Wola Skorzęcka,
  j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne,
  k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne,
  l) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia,
  m) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działka nr 115,
  n) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działki nr 116/1, 116/33, 116/34.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji stałych sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji za 2023 rok.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Zapytania i wolne głosy.
 9. Zakończenie obrad LXXII sesji Rady Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
/-/   Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła