baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519) Wójt Gminy ma obowiązek kontrolować nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe lub instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Gminy Gniezno, fakt posiadania jednej z ww. instalacji (druk zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta tut. Urzędu lub można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Gniezno w zakładce Formularze - Ochrona środowiska - Wywóz nieczystości ciekłych – Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków).

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno, każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo), zobowiązany jest do opróżniania go z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, mogący powodować zanieczyszczenia ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków usuwanie osadu, winno odbywać się zgodnie z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji.

Ponadto każdy właściciel, pozbywając się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest przechowywać dowody potwierdzające uiszczanie opłat z tytułu pozbywania się ww. nieczystości (tj. rachunki, faktury VAT, paragony lub inne dowody zapłaty). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W związku z powyższym informujemy, że w najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy Gniezno rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, w celu weryfikacji przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązujących przepisów prawa gospodarki ściekowej.

logo

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła