baner1

baner2

baner3

baner4

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowo Dolne

Wójt Gminy Gniezno

ogłasza

III   przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  położonej
w  miejscowości  Jankowo Dolne: 

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w ha

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Obciążenie nieruchomości

1.

99/5

5,1477

PO1G/00036110/0

283.047,20

28.304,72

Działka pod tereny dolesień korytarze ekologiczne – symbol planu „D”.

Bez obciążeń

 Przetarg odbędzie się  w  dniu  2 kwietnia 2021 r., o godz. 1000,  sala
nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone
w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin poprzedniego przetargu ustalony był na dzień 13 listopada 2020 r.

Nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być  wyłącznie  rolnik  indywidualny 
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  r. o  kształtowaniu  ustroju  rolnego  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1655).

Wadium należy wpłacić  do  dnia  31  marca 2021 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem
3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej  oraz  wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57  lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

jankowo_dolne

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła