baner

Gmina Gniezno rozpoczęła kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

komunikat

Gmina Gniezno rozpoczęła kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Każdy mieszkaniec gminy, korzystający z wywozu nieczystości z tzw. szamba, może spodziewać się wizyty pracowników z Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Gniezno. Podstawą takiego działania są zmiany przepisów, które weszły w życie w zeszłym roku, a które egzekwują od włodarzy samorządów nowe zadania. Kontrole prowadzone będą przez pracowników urzędu, z upoważnienia wójta. Podobne kontrole odbywać się będą we wszystkich gminach na terenie całego kraju.


Co jest sprawdzane? Przede wszystkim czy właściciel danej nieruchomości ma umowę z firmą, która świadczy usługi wywozu nieczystości. Mieszkańcy będą zobowiązani okazać dowody potwierdzające opłaty za wywóz nieczystości, tj. rachunki, faktury VAT, paragony lub inne dowody zapłaty. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą wykonywać firmy mające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo), zobowiązany jest do opróżniania go z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego. Nie może się to jednak odbywać rzadziej niż raz na dwa miesiące, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, mogący powodować zanieczyszczenia ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Kontrole te mają na celu wyeliminowanie nielegalnego odprowadzania nieczystości np. do rowów, na pole czy do akwenów wodnych.

Dodatkowo przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Gminy Gniezno, fakt posiadania jednej z ww. instalacji.
W przypadku poważnych naruszeń skontrolowany może podlegać karze grzywny.

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła