baner1

baner2

baner3

baner4

Ogłoszenie w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.2022 poz. 1327) Gmina Gniezno może wesprzeć, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Stowarzyszenie Ochrona Konsumenta w Gnieźnie, ul. Rynek 10, 62-200 Gniezno, NIP 7842529992 złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt: „Zakupy i usługi oraz nieuczciwe praktyki rynkowe”
z zakresu: Prowadzenie edukacyjnej oraz informacyjnej działalności z zakresu upowszechniania
i ochrony praw konsumentów.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19a, ust. 4 na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl, do dnia 13 października 2022 r. do godz. 15:00

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Gniezno

                                                                                                                                                                            Maria Suplicka

W załączeniu:

- Informacja o ofercie Stowarzyszenia Ochrona Konsumenta w Gnieźnie

- Formularz zgłaszania uwag

- Oferta Stowarzyszenia Ochrona Konsumenta w Gnieźnie

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła